EN  |  FR

Gezondheidsraad publiceert rapport over dopinggebruik

afbeelding bij Gezondheidsraad publiceert rapport over dopinggebruik

De Gezondheidsraad heeft dinsdag 13 april het rapport “Dopinggebruik in de ongeorganiseerde sport” aangeboden aan de heer Bart Zijlstra, Directeur Sport van het Ministerie van VWS. De Gezondheidsraad concludeert in haar rapport dat het gebruik van dopingmiddelen in de ongeorganiseerde sport aanzienlijke risico’s met zich meebrengt. De Gezondheidsraad doet aanbevelingen tot het uitvoeren van nader onderzoek en doet voorstellen om ernstige individuele gezondheidsschade van de gebruiker zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Op 23 april 2008 vroeg minister Klink van Volksgezondheid aan de Gezondheidsraad om advies over de aard en omvang van het dopinggebruik in de ongeorganiseerde sport, met name wat betreft de schadelijke gevolgen voor de gezondheid. De Gezondheidsraad stelde hierop een commissie samen met vertegenwoordigers uit verschillende organisaties.

In haar rapport schetst de commissie eerst de prevalentie en karakteristieken van dopinggebruik in de ongeorganiseerde sport, en wordt vervolgens gekeken naar de consequenties van dit dopinggebruik op korte en lange termijn voor ziektelast en zorgconsumptie. De commissie plaatst het dopingbeleid in de context van het bredere middelenbeleid dat de Nederlandse overheid voert, en trekt een vergelijking met het Nederlandse drugsbeleid. Daarbij staat preventie centraal, en de commissie concludeert dat er geen reden is om met betrekking tot het dopingbeleid hiervan af te wijken.

De commissie ziet een aantal mogelijkheden om het huidige dopingbeleid te verbeteren. Deze aanbevelingen zijn te vertalen in een aantal concrete verbeterpunten op de gebieden voorlichting en voorzieningen. Om hier vorm en inhoud aan te geven beveelt de commissie nader onderzoek aan.

De Dopingautoriteit onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van de Gezondheidsraad en zal met het Ministerie van VWS in overleg treden over de wijze waarop de aanbevelingen ingevuld zouden kunnen worden. De Dopingautoriteit zal samen met andere organisaties blijven streven naar een optimale voorlichting richting (potentiële) dopinggebruikers in de ongeorganiseerde sport.

Het volledige rapport is te downloaden op de website van de Gezondheidsraad.

Dossier: